Klachtenbeleid

De stappen voor het indienen van een klacht:

Een goede en zorgvuldige klachtenprocedure is in ieders belang. Small Ones hanteert dan ook een interne en externe klachtenprocedure. In het algemeen raden wij ouders aan een klacht te bespreken op de plaats waar de klacht zich afspeelt en/of de persoon om wie het gaat.

Een rustig gesprek kan vaak al veel oplossen. Zijn ouders echter na deze 1e stap niet tevreden, dan kunnen zij contact opnemen met de houder. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan kan de Klacht  worden voorgelegd aan de externe onafhankelijke klachtencommissie waar Small Ones bij is aangesloten www.degeschillencommissie.nl. 

 1. De ouder/oudercommissie dient de klacht eerst bij de ondernemer in te dienen.

 2. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil binnen 12 maanden na de datum waarop de ouder/oudercommissie de klacht bij de ondernemer indiende, schriftelijk of in een andere door de commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie Kinderopvang (hierna de Geschillencommissie ) aanhangig worden gemaakt.

 3. Geschillen kunnen zowel door de ouder/oudercommissie als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie

 4. Wanneer de ouder/oudercommissie een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer een geschil aanhangig wil maken, moet hij de ouder/oudercommissie schriftelijk of in een andere passende vorm vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de gewone rechter aanhangig te maken.

 5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie is beschikbaar via www.degeschillencommissie.nl en wordt desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil door de Geschillencommissie is een vergoeding verschuldigd.

 6. Uitsluitend de hierboven genoemde Geschillencommissie dan wel de gewone rechter is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

Contact

Kinderdagverblijf Small Ones
Gloriantstraat, 1
1055 CS Amsterdam

020-8508090
 • Opvoeding & Benadering

  Gordon Methode

  Wij vinden communicatie erg belangrijk. Niet alleen om duidelijk te maken wat je van elkaar verwacht, maar ook om de kinderen

  Lees meer
 • Accommodatie

  Accommodatie

  Small Ones is gelegen op loopafstand van het Erasmuspark. Daar kunnen we heen met de kinderen. Tegenover Small Ones ligt ook h

  Lees meer
 • Visie

  Visie

  Kinderdagverblijf Small Ones biedt professionele opvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar. De opvang vindt plaats in een....

  Lees meer
 • Beleid

  Beleid

  Het pedagogisch beleidsplan van kinderverblijf Small Ones is gebaseerd op de vier pedagogische basisdoelen die zijn....

  Lees meer
 • Inschrijven

  Inschrijven

  Schrijf je kind gratis in. De beschikbare kindplaatsen worden toegekend op basis van de datum van inschrijving.

  Inschijven